Mateřská škola Město

Týniště nad Orlicí

telefon do školky

Telefonní číslo do školky: +420 774 259 256

Přihláška ke stravování

MŠ-Město, Lipská 259, 517 21 Týniště n. Orl., e-mail:jidelna.msmesto@seznam.cz,tel.: 494 377 822, 727 965 762

Přihláška ke stravováníbezhotovostní platba:

od ………… do …………

VS:……………

Jméno a příjmení strávníka: ……………………………………………………………..

Bydliště: …………………………………………………………………………………

Datum narození: …...………………….....Telefon: .........................................................

přesnídávka -oběd-svačina * MŠ –zaměstnanci - HPP, DPČ, DPP* Cizí strávníci…....*

Pro převod případného přeplatku po ročním zúčtování stravování uvádím:

číslo účtu:………………….……….…………./…………kód banky.

Potvrzuji, že jsem seznámen(a) s níže uvedenými podmínkami a provozním řádem ŠJ.

…………………………………………………….

V Týništi nad Orlicí dne: podpis zástupce dítěte, strávníka

*nehodící se škrtněte

===================zde odstřihněte a odevzdejte ve školní jídelně či mateřské škole================

Mateřská škola - Město, Lipská č.p. 259, Týniště nad Orlicí, PSČ 517 21

e-mail:mstyniste.mesto@seznam.cz, jidelna.msmesto@seznam.cz

tel.: MŠ 494 377 058, 774 259 256, školní jídelna 494 377 822, 727 965 762

ÚHRADA ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO

Úhradu školného a stravného je nutné provést vždy předem – nejpozději do 20. dne předcházejícího měsíce stravování.

 

Číslo účtu: 115-4129390247/0100

 

Variabilní symbol:………………(přiřadí vedoucí stravování) Specifický symbol: 602 10

Výše školného: 400,- Kč Výše stravného: počet dní x sazba stravného(800,-)

Denní sazby stravného děti do 6ti let děti s odkladem školní docházky

Ø  Přesnídávka………………………..10,- Kč…………………….….11,- Kč

Ø  Oběd……………………………….20,- Kč………………………..21,- Kč

Ø  Svačina……………………………...6,- Kč…………………………7,- Kč

Školné a stravné se provádí jednou platbou.

Školné neplatí předškoláci a děti s odloženou školní docházkou.

Odhlašování stravy:

www.strava.cz jídelna: 4716

 

uživatel:…………………………………………………………………...

heslo:………………………………………………………………………


10.6.2020 10:44:59 - aktualizováno 10.6.2020 11:10:39 | přečteno 191x | denisa.krizkova
 

první sloupec

Mateřská škola - Město

Lipská 259
Týniště nad Orlicí 

druhý sloupec

Telefon Mateřská škola: 494 377 058, 774 259 256
Telefon Školní jídelna: 494 377 822, 727 965 762

třetí sloupec

Datová schránka: ID pwrkm4h 
load